Full logo

Provedba EU projekata

Moguće da ovaj tekst čitate jer ste ostvarili bespovratna sredstva na natječaju ili očekujete kako ćete uskoro ostvariti potporu za svoj EU projekt. Na dobrom ste mjestu jer mi upravo pružamo uslugu provedbe projekata sufinanciranih EU sredstvima.

Sada je vrijeme da se fokusirate na uspješnu provedbu projekta i ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Naša usluga provedbe ili upravljanja EU projektima  pruža Vam stručnu podršku i vođenje kroz sve faze projekta, osiguravajući da ostvarite maksimalne koristi od dodijeljenih sredstava.

Evo nekih usluga koje nudimo klijentima:​

 • izrada plana nabave
 • izrada zahtjeva za isplatu predujma
 • izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava (tzv. ZNS)
 • izrada izmjene ugovora manjeg značaja (tzv. OMI)
 • izrada izmjene ugovora velikog značaja
 • provedba postupaka nabave s jednim ponuditeljem
 • provedba postupaka nabave s obvezom javne objave
 • izrada zapisnika o provedenim aktivnostima promidžbe i vidljivosti
 • izrada zapisnika o horizontalnim načelima
 • kontrola dizajna promotivnih materijala
 • savjetodavne usluge tijekom cijelog perioda provedbe projekta itd.

Nakon preliminarnih aktivnosti, slijedi nam slijedeće:​​

 • izrada troškovnika projekta
 • prikupljanje statusne i financijske dokumentacije
 • izrada projektnog prijedloga i pripadajućih obrazaca i izjava
 • kontrola pripremljene dokumentacije
 • podnošenje projekta na javni poziv
 • korespondencija s nadležnim institucijama sve do potpisa Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava
Preko 90% projekata ne ostvari iznos bespovratnih sredstava koji je dodijeljen Ugovorom, odnosno korisnici najčešće dobiju manje bespovratnih sredstava od onoga što je navedeno u Ugovoru. Mi Vam nudimo rješenje da bespovratna sredstva koja ste dobili maksimalno iskoristite.

Vaš uspjeh je i naš uspjeh. Ne dopustite da nedostatak iskustva ili resursa omete provedbu Vašeg EU projekta.

S nama je provedba Vašeg projekta u sigurnim rukama!